ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

ในงาน SenseMath Challenge Competition 2018 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.คทาธร  พุทธรักษา สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. สุรัชนา ปู่ประเสริฐ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.พาทินธิดา  ดวงแป้น สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.วรฤทัย  ปินตาแสน สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.นาเดีย  มัซซอร์ สาขาชุมพร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.รพีคยศ  ไวกัณสุรส สาขาฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ศิรวุฒ กระบวนศรี สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.กฤตภัค  เทพดวงแก้ว สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ณปกรณ์ บุญเพ็ญ สาขาตาคลี

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ยูซุฟ   มัซซอร์ สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.เขมทัต วีณิน สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.กรภัทร วงศ์จงใจหาญ สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ธนบดี   วรกุล สาขาสระบุรี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.แทนขวัญ  ปิ่นประชา สาขาร้อยเอ็ด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 2 ดญ.ขวัญจิรา  พันทะชุม สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.เตชิต เตชสุนทรกุล สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ สาขามหาสารคาม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.กฤตเมธ วรสาร สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พรพศิน  สรัลสวัสดิ์ สาขาลาดปลาเค้า
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.นันทภัค  แสงจินดา สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.กุลปรียา  พันทะชุม สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.อัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ สาขาลาดพร้าว 71

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จัตุรงค์  บุตรชา สาขาอุตรดิตถ์ 
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นิลยา แสงโสภาพรรณ สาขากาฬสินธุ์
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.พลากร  อุชุภาพ สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส สาขาฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.พรชนก ชนะมาร  สาขามหาสารคาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ลักษิกา  โตนวล สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.สุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ สาขาอุตรดิตถ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เจ้าใจ เหล่าลุมพุก สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ทัตเทพ  หลักเมือง สาขาหาดใหญ่  (นะสุวรรณวงศ์)
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ปัญจพัฒน์ พรไพรัช สาขาพุทธมณฑล สาย 5
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.อารยา แสงโสภาพรรณ สาขากาฬสินธุ์
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช. นิธาน ม้าวิจิตร  สาขาตาคลี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. วริชช์ เชื้อสะอาด สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.บุญยานุช หิรัญธเนศ สาขาขอนแก่น
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ยศพัทธ์ บมสระน้อย สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ภัทรมล ทองลอย สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.เนติชน แสนบุดดา สาขามหาสารคาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ภคพร อิ่มรัง สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณภัทร  ภูกองชนะ สาขาบ้านบึง
ชนะเลิศอันดับ 3 นายทรงกฤษฏิ์  แสงไฟ สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 4 นายอัครเดช  บุตรศรี สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.พิชญภรณ์  พากเพียร  สาขาเชียงราย

 

ระดับ 1 อายุไม่เกิน 8 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ทัตสรวง  บรรลุสุข สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วิภาวี  วัฒนะเมธานนท์ สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.สหรรษลักษณ์ หริรักษ์ สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ภัทรพล หนาสกุล สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์ สาขาขอนแก่น

ระดับ 2 อายุ 8 - 9  ปี
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.นันท์ณพัชร์  เบ็ญจคาร สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปานสิปาง  ไพฑูรย์ สาขารัตนาธิเบศร์

ระดับ 3 อายุ 9 - 10  ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เตชิต เตชสุนทรกุล สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณพชร  แก้วพริ้ง สาขารัตนาธิเบศร์

 

 ระดับ 4 อายุ 10  ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อนันญารัตน์ หริรักษ์  สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วรชิต   คำนา สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.กฏพร บัวทุม สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ธรรมธัช   แสงจันทร์ สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.คมชาญ   ฤกษ์กำยี สาขาเชียงราย

 

 

ภาพกิจกรรม

Visitors: 126,320