SenseMath x GHBank Plus

กิจกรรม CSR : SenseMath X ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565
"สร้างความยั่งยืนสู่พันธมิตร สานต่อชีวิตสู่สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน"
ร่วมกันปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติ และสนับสนุนชุมชนที่บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
Visitors: 147,050