SenseMath Icon

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2024 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2024 ครั้งที่ 22  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

Visitors: 171,323