SenseMath Icon

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2019 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2019 ครั้งที่ 17  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

Visitors: 90,048