SenseMath Icon

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2022 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2022 ครั้งที่ 20  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการสอบแข่งขัน : Download

ใบสมัคร : Download

Visitors: 135,226