SenseMath Icon

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2018 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2018 ครั้งที่ 15  วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

Visitors: 36,930