To be Number 1 : The IDOL14

โครงการ TO BE NUMBER 1 : The Idol 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
SenseMath ได้รับเชิญ ให้เป็นอาจารย์พิเศษ
กับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี มากว่า 11 ปี ตั้งแต่รุ่นที่ 4 ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 14 ปี 2567

Visitors: 166,477