ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ

ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ
ในงาน SenseMath Challenge Competition 2020   
 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์


รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ได้แก่ 
1. SenseMath สาขาตะพานหิน
2. SenseMath สาขาชุมพร
3. SenseMath สาขาสุโขทัย


ระดับชั้นอนุบาล

ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธามถิรณัฏฐ์ สิงหบูลย์ สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ปภิณวิช ดีรัศมี สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.นัฐพงษ์ มานุวงศ์ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ ภักดีภักดิ์ สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ณัฐชยธร ศรีธารา สาขาชุมพร


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.จิรายุ ศักดิ์กาญจนา สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ปฤษฎี ผิวทองดี สาขาขอนแก่น
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ปวริศา ศรีสุวรรณ สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ยศกร เหมะธุลิน สาขาชุมพร


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จีรโชติ พานิชอำนวย สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ภูมิภัทร มีบัว สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาญกำโชค สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.นันนนนน์ เอี่ยมเย็น สาขาลาดพร้าว 71
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช มุมิน นิตา สาขายะลา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์ สาขาตะพานหิน
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปัณฑชนิต สอนตน สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.บุญญาธิการ จูเจ็ก สาขาสระบุรี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.พาทินธิดา ดวงแป้น สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ปัณณธร เกยูร สาขาสระบุรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ สาขาตะพานหิน
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ณปกรณ์ บุญเพ็ญ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. ธาวิน รุจิธนพาณิช สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ชัยวัฒน์ โพรี สาขาตะพานหิน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธนบดี วรกุล สาขาสระบุรี
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ยูซุฟ มัซซอร์ สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ปภัสสร สารวัลภ์ สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ณัฏฐนัญท์ หอมจันทร์ สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช. จักรภัทร เล่งน้อย สาขาสวี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ศรัณ สุสำเภา สาขาลาดปลาเค้า
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ธีระภัทร คูทองทุ่ง สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ สมเทพ สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ฆรชนก ตั้งสุขสันต์ สาขาสุโขทัย
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.กมลรัตน์ วิบูลย์จักร์ สาขาลาดปลาเค้า

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช ศิวกร ไชยแสง สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ศุภกร พสุพงศ์ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช นพกร วิลัย สาขาบ้านนา
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.อารวี วีระพันธ์ สาขาตะพานหิน
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.ณิชากร แย้มเงิน สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภูริช ยุคุณธร สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. อมลวรรณ เบ็ญจลักษณ์ สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.กฤตวัฒน์ ศรีพรรณ์ สาขาศรีฐาน
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ธันยพร เอี่ยมวิไล สาขาสระบุรี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.อาทิตยา ลิมปเมธี สาขาสระบุรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณฐนนท์ จันทะโกมล สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ พัชรพร โพธิ์ทอง สาขาบ้านนา
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ. ธัญญานุช พูลเจริญ สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. ปพิชญา ดีจริง สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.แทนคุณ ลอยพูล สาขาสระบุรี

คณิตคิดเร็ว : ระดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณภพ พันธบุตร สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. พิสิษฐ์ ชาญกำโชค สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ศิวกร ส่งทับใหม่ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. พัทธ์ดนัย สุนทรสถิตพิมล สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.อชิรญา กันทะสา สาขาพิจิตร

คณิตคิดเร็ว : ระดับ 2 รุ่นอายุ 8 - 9 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช มุมิน นิตา สาขายะลา
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สุมิตา สุภาผล สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.รินนารา นภาศรีชัย สาขาประชาชื่น-สามัคคี
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ มุมีนะห์ นิตา สาขายะลา
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.สุชัญญา นรินทร์ สาขาประชาชื่น-สามัคคี

คณิตคิดเร็ว : ระดับ 3 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นันทิวรรธน์ สนพิพัฒน์ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สุภาสินี ชลมารค สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.พัชรพิมล หิรัญวัฒนาชัย สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ปวีณวัช สุ่มเจริญ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.ภัทราภรณ์ บุญเกษม สาขาพิจิตร

คณิตคิดเร็ว : ระดับ 4 รุ่นอายุ 10 ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์ สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ อารีฟาร์ หะมะ สาขายะลา
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ ฟาซีฮัน หะมะ สาขายะลา
ชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ปรัณ ปัทมาลัย สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.สุวิจักขณ์ เดชวิวัฒน์ธนกุล สาขาพิจิตร

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้แก่ SenseMath สาขาชุมพร
1. ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล
2. ด.ช.จิรายุ ศักดิ์กาญจนา
3. ด.ญ.ปวริศา ศรีสุวรรณ

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้แก่ SenseMath สาขาพิษณุโลก
1. ด.ช.จีรโชติ พานิชอำนวย
2. ด.ช.ภูมิภัทร มีบัว
3. ด.ช.พันเลิศ บุญเคลือบ

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้แก่ SenseMath สาขาชุมพร
1. ด.ญ.นาเดีย มัซซอร์
2. ด.ช.คทาธร พุทธรักษา
3. ด.ญ.พาทินธิดา ดวงแป้น

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้แก่ SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ
2. ด.ช. ธาวิน รุจิธนพาณิช
3. ด.ช. ณปกรณ์ บุญเพ็ญ

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้แก่ SenseMath สาขาสวี
1. ด.ญ.ปภัสสร สารวัลภ์
2. ด.ช. จักรภัทร เล่งน้อย
3. ด.ช. เมธากุล จิตไมตรีสถาพร

ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้แก่ SenseMath สาขาสวี
1. ด.ช. ธีระภัทร คูทองทุ่ง
2. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ สมเทพ
3. ด.ญ. ธัญภัสร์ อาจหาร

Visitors: 171,325