ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ

ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ
ในงาน SenseMath Challenge Competition 2019 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ  อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

ระดับชั้นอนุบาล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จิรัฏฐ์นนท์ น่วมเจิม         สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พลอยนภัส ดาราสุริยงค์  สาขาหทัยราษฏร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ชนกันต์ เนียมกลั่น          สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. ณภัทร สมัครการ          สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.กรวิชญ์ เจือจาน              สาขาอุตรดิตถ์

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เตชัส โรจนตรีคูณ       สาขาสกลนคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช ณพุทธ นาคเม้า           สาขาบ้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.จีรโชติ พานิชอำนวย   สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.นิชิมล พิศาลก่อสกุล   สาขาหทัยราษฏร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.วิภูภัทร ศรีทอง            สาขากระบี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ปัณฑชนิต สอนตน       สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.จอมขวัญ ไชยทองศรี    สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.บุญญาธิการ จูเจ็ก          สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ณัฐวัฒณ์ ศรีพรรณ์           สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์   สาขาตะพานหิน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ         สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ    สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ศิริชัย ก้อนจันทน์เทศ    สาขานครสวรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.อนัญญา ธีรวัฒน์          สาขาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.อัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล  สาขามหาสารคาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นัญฐกาญ กาญจนสันติกุล  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อักษราภัค บุตรชา              สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ณัฐปวีณ์ ฉัตรจินดารัตน์     สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. สุภัสสรา แสงปัญญา       สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ธนบดี วรกุล                      สาขาสระบุรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สรวิชญ์ ตรงต่อกิจ        สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ภูรินท์ บงกชมาศ        สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์      สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. ธีรภัทธ คูทองทุ่ง        สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.ภรภัทร ทองไกรรัตน์  สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช สรวิชญ์ ดาวดี                 สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.อัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ สาขาลาดพร้าว 71
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช ศิวกร ไชยแสง                สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ณัฐวุฒิ กาญจนสันติกุล   สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.ณฐอร อินทกรอุดม         สาขาวาปีปทุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ศุกลวิชญ์ ประโคทัง   สาขาวาปีปทุม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ณัฏฐ์พงษ์ ทองเนื้อแปด สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.อรณิชา ดวงก้งแสน   สาขาสกลนคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ ยอดขวัญ พงศ์พิมล   สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช. ธนโชติ พ่วงแม่กลอง  สาขาสวี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฎฐากร วยากรณ์ สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณฐนนท์ จันทะโกมล สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ราชพฤกษ์ เอกกา สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ณัฏฐวี วงศ์กระบากถาวร สาขามหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ. ปภาดา เกิดนาค สาขาขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กัญพิมล นันทิรุจ สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ชยพล วิมล สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ณัฐนนท์ บาลไธสง สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. คุณากร ตั้งตระกูล สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ธนวัฒน์ พรมชัย สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

Visitors: 147,050