ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ

ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ
ในงาน SenseMath Challenge Competition 2019 
 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.ชัญญาพัชร์ พลอยงาม
ด.ญ.นลินี พลวิทูรย์
ด.ช.ธนกฤต แก้วเปี้ย
ด.ญ.ลภัสรดา ทองเนื้อห้า
ด.ญ.พศวีร์ อุดมโชค
สาขาพิษณุโลก
สาขาศรีฐาน
สาขาอุตรดิตถ์
สาขาพิจิตร
สาขาพิษณุโลก

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.ปัณฑชนิต สอนตน
ด.ญ.บุญญาธิการ จูเจ็ก
ด.ญ.พาทินธิดา ดวงแป้น
 ด.ช.คทาธร พุทธรักษา
ด.ช.ปัณณธร เกยูร
สาขาพิจิตร
สาขาสระบุรี
สาขาชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาสระบุรี

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ
ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ
ด.ช. ธนวันต์ ดาวดึงษ์
ด.ช.ฐนยศ แตงเลี่ยน
ด.ญ.จุฑามาศ นามวงษา
สาขาตาคลี
สาขาตะพานหิน
สาขาตาคลี
สาขาชุมพร
สาขาศรีฐาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช.ยูซุฟ  มัซซอร์
ด.ช.ณัฐปวีณ์ ฉัตรจินดารัตน์
ด.ญ.อักษราภัค บุตรชา
ด.ญ.กุลธารินท์ ธนกรณ์ไพศาล
ด.ญ.ชนัญชิดา พลศรี
สาขาชุมพร
สาขาตาคลี
สาขาอุตรดิตถ์
สาขาตะพานหิน
สาขาเชียงราย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร
ด.ช. ธีระภัทร คูทองทุ่ง
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ
ด.ช. ภูรินท์ บงกชมาศ
ด.ญ.มนต์นภา บุญวิสุทธานนท์
สาขาพิษณุโลก
สาขาสวี
สาขาสวี
สาขาตาคลี
สาขาพิษณุโลก

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.พลอยประดับ สุดตา
ด.ช.ปุณณพัฒน์ เทพสุข
ด.ญ. วิศลย์ แก้วแสน
ด.ช ศิวกร ไชยแสง
ด.ช.อัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ
สาขาตาคลี
สาขาอุตรดิตถ์
สาขาตาคลี
สาขาตาคลี
สาขาลาดพร้าว 71

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช.จัตุรงค์ บุตรชา
ด.ญ.อรณิชา ดวงก้งแสน
ด.ช.พลากร อุชุภาพ
ด.ญ.ศิขฎาญค์ ไวกัณสุรส
ด.ช.กฤตวัฒน์ ศรีพรรณ์
สาขาอุตรดิตถ์
สาขาสกลนคร
สาขาสวี
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาศรีฐาน

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์
ด.ช.ณภัทร โชติรัตน์
ด.ช.ธเนศวร เอี่ยมไอ
ด.ญ.สุธาทิพย์ ทิพยาวงศ์
ด.ญ. ชนิดาภา สมเทพ
สาขาตาคลี
สาขาอุตรดิตถ์
สาขารัตนาธิเบศร์
สาขาอุตรดิตถ์
สาขาสวี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.โยนก วิจิตรปฐมกุล
ด.ญ ธนัชชา สัตยานุวัฒน์
ด.ช.อาชว์รวี ส่งศรี
ด.ญ.พรชนิตว์ ชิตวัฒนานนท์
ด.ช.สิรภพ ศิริโยธา
สาขาเชียงราย
สาขาบ้านนา
สาขาศรีฐาน
สาขารัตนาธิเบศร์
สาขาโกสุมพิสัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
น.ส. กุลภัสสร์ ธีระเพ็ญแสง
นางสาว นารา นาบุญ
น.ส.อาภาพชร ศรีจันทร์
ด.ญ.อักษราภัค จันทะจิต
ด.ญ.ปภัทรลดา เชื้อเผือก
สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
สาขาบ้านนา
สาขามหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขามหาสารคาม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช.สัมฤทธิ์ อัครวิมุต
ด.ช.ธฤตวัน ชิวค้า
ด.ช.กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์
ด.ญ.จุฑามาศ แป้นต่วน
ด.ช.ศรัณย์ภัฐ พรดำรงค์สกุล
สาขาขอนแก่น
สาขาเชียงราย
สาขาขอนแก่น
สาขานครสวรรค์
สาขาประชาชื่น-สามัคคี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.ชนิดาภา สละ
ด.ญ.ยายย่า เกิดนาค
ด.ช.วชิรวิทย์ พัฒนต่อตระกูล
ด.ช.สุขกมล พีรภาพ
ด.ช.ศิริชัย ก้อนจันทน์เทศ
สาขานครสวรรค์
สาขาขอนแก่น
สาขานครสวรรค์
สาขาประชาชื่น-สามัคคี
สาขานครสวรรค์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
ด.ช.ฆฤณ ไกรสุวรรณ
ด.ญ.ปานสิปาง ไพฑูรย์
ด.ญ.พัทธ์ธิรา ขุนนาม
ด.ช.ปกรณ์ เย่ห์
สาขานครสวรรค์
สาขารัตนาธิเบศร์
สาขาเชียงราย
สาขานครสวรรค์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5
ด.ญ.อมลวรรณ เบ็ญจลักษณ์
ด.ช.วรชิต คำนา
ด.ญ.คีตภัทร เอื้องคำ
ด.ญ.กฏพร บัวทุม
ด.ช.ธรรมธัช แสงจันทร์
สาขาประชาชื่น-สามัคคี
สาขาเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขานครสวรรค์
สาขาเชียงราย

ได้แก่ SenseMath สาขาชุมพร
1. ด.ญ.พาทินธิดา ดวงแป้น
2. ด.ช.คทาธร พุทธรักษา
3. ด.ช.ปรินทร ไชยชาติ


ได้แก่ SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ช. ณปกรณ์ บุญเพ็ญ
2. ด.ช. ธนวันต์ ดาวดึงษ์
3. ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ

ได้แก่ SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ญ. ชนันธร สมัครการ
2. ด.ช. ณัฐปวีณ์ ฉัตรจินดารัตน์
3. ด.ช. พิชาภพ เกิดดี


ได้แก่ SenseMath สาขาสวี
1. ด.ช. ธีระภัทร คูทองทุ่ง
2. ด.ช. ธันวา สระทอง
3. ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สมเทพ


ได้แก่ SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ช ศิวกร ไชยแสง
2. ด.ญ. วิศลย์ แก้วแสน
3. ด.ญ. พลอยประดับ สุดตา


ได้แก่ SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ช. กฤษภูเมศร์ ภักดี
2. ด.ช. ธีรฉัตร ลิ้มสมบัติ
3. ด.ช.ตั้งปณิธาน พรมศิลา

Visitors: 147,048