ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ ณ สวนสยาม

ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 
SenseMath Challenge Competition 2023 ครั้งที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566  ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
#เซ็นส์แมธ #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธิติ  ดาราวลี  สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณฑรดา เทพทรัพย์ สาขาตาลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.วรวลัญช์  จันทร์อุ  สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.สิริพงษ์ จันทจิต  สาขาหทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช. ชนม์ณิกร อุ่ยตระกูล สาขาสวี

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ศุภเวช  บุศยารัสมี สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ สาขาตาลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ภชรกนก เปิ้นมั่นคง  สาขาหทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.พุทธรักษ์  โพธิ์สาสิม สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.วุฒิภัทร  สายสนั่น ณ อยุธยา สาขาพิษณุโลก

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ชีวธันย์  เหล่าสุข สาขาสวี 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ณธฤตา เทพทรัพย์  สาขาตาลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ธนภัทร  ศุกระรัศมี  สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ฐิตารีย์  เมฆนิติกุล  สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.เกวลิน อยู่มาลัย  สาขาตาลี

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.พุฒิภัทร  เชยอุบล  สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.กรวิชญ์  เจือจาน  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ธารธารากร มีแก้วแทน  สาขาตาลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช วัชรพล  รักการษ์  สาขาหทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ธีร์ภูริ  อาจหาญ  สาขาสวี

 


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ธนกฤต  แก้วเปี้ย  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.อุกฤษฎ์ สุภาพ  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ลภัสรดา ไป่ทาฟอง  สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.กรรณพรรณ   วังซ้าย  สาขาลำปาง

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.อาฑิติญา  พรมศรีจันทร์   สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.คทาธร  พุทธรักษา  สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.นิติพัฒน์  ศิริวัฒน์  สาขาอุตรดิตถ์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ  สาขาตาลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ศิริชัย  ก้อนจันทน์เทศ  สาขาไชยปราการ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ยศกร น้อยทัพ  สาขาบ้านครูป้อ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ชัยวัฒน์  โพรี  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ยชญ์ชานน  ขวัญมาศ  สาขาตะพานหิน

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.สุวภัทร  พรหมรักษ์  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.สินีนารถ บุตรน้ำเพชร  สาขาลาดปลาเค้า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.รดา เมธาศิลวัต  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.เพชรรดา แสงจื่น  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.สุวีร์ วงษ์ทองดี  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ศุภกร วรรณพาหุล  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.พัชรศิลป์ สินธวิจิตร  สาขาแม่สอด

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ฉันทกร วยากรณ์  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.สรวิชญ์  ดาวดี   สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  น.ส.ณภัทร บุญมี  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  น.ส.ธนภรณ์ ปิ่นทอง   สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.วีรากร ระวีกุล  สาขาขอนแก่น

 

SenseMath สาขาพิษณุโลก
1. ด.ช.ศุภเวช บุศยารัสมี
2. ด.ช.วุฒิภัทร สายสนั่น ณ อยุธยา
3. ด.ช.ณัฐภาคย์ นาคมาศ

 

 

SenseMath สาขาสวี
1. ด.ช.ชีวธันย์ เหล่าสุข
2. ด.ญ.ฐิตารีย์ เมฆนิติกุล
3. ด.ช.ธนภัทร แสงบางมุด

 

SenseMath สาขาชุมพร
1. ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล
2. ด.ช.ภูริวัชร์ กล่อมอยู่
3. ด.ช.ยศกร เหมะธุลิน

 

SenseMath สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
1. ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์
2. ด.ญ.บวรลักษม์ อินทรขาว
3. ด.ช.อุกฤษฎ์ สุภาพ

 

SenseMath สาขาตะพานหิน
1. ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์
2. ด.ช.ธัมมดนย์ กอโชติวุฒินนท์
3. ด.ญ.อาฑิติญา พรมศรีจันทร์

 

SenseMath สาขาตาคลี
1. ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ
2. ด.ช.เทพทัต ตั้งสติ
3. ด.ช.ธาวิน รุจิธนพาณิช

 

SenseMath สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
1. ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์
2. ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน
3. ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์
Visitors: 171,323