ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ

ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ
ในงาน SenseMath Challenge Competition 2018 
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัย

 

       ระดับชั้นอนุบาล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธนกฤต แก้วเปี้ย            สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อภิริญา ป้อเฮือน          สาขาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ชัญญาพัชญ์ พลอยงาม   สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.อังศุมาลิลญ์ เจริญวงศ์   สาขาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.จิรเทพ สมมิตร              สาขาอุตรดิตถ์

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วรฤทัย ปินตาแสน     สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ทัชศมณฑน์ เจ้าเจ็ด  สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.นิธิวัชร์ เบาใจ          สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ปัณฑชนิต สอนตน   สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.สุชญา สรรพมงคล  สาขาพิษณุโลก

 

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นันทิวรรธน์ สนพิพัฒน์ สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ธนวันต์ ดาวดึงษ์     สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.สัณยณัฐ ทรัพย์สิน     สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.จุฑามาศ นามวงษา   สาขาศรีฐาน

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นัญฐกาญ กาญจนสันติกุล สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อักษราภัค บุตรชา          สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ณัฐปวีณ์ ฉัตรจินดารัตน์    สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ธนบดี วรกุล                   สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.สุภัสสรา แสงปัญญา       สาขาศรีฐาน

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณภัทร อภิวัฒน์สุขสกุล  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ฆรชนก ตั้งสุขสันต์      สาขาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.สรวิชญ์ ตรงต่อกิจ       สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร   สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์      สาขาพิจิตร

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. วิศลย์ แก้วแสน       สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ธมลวรรณ จาดเมือง  สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช ศิวกร ไชยแสง         สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. ธีร์ นันทสำเริง         สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ปุณณพัฒน์ เทพสุข   สาขาอุตรดิตถ์

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ชไกรวิทย์ เกตุศรี              สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กิตติคมน์ เตชะมณีสถิตย์  สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ศุภเสฏฐ์ น้อยนวล          สาขาสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.กฤตวัฒน์ ศรีพรรณ์         สาขาศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.จัตุรงค์ บุตรชา               สาขาอุตรดิตถ์

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ปาณิศา พรมณี            สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.สุธาทิพย์ ทิพยาวงศ์     สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ณภัทร โชติรัตน์             สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.สรวิชญ์ สบายสุข           สาขาอุตรดิตถ์

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ธนัชชา สัตยานุวัฒน์    สาขาบ้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.โยนก วิจิตรปฐมกุล    สาขาเชียงราย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ชยพล วิมล               สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.พันธ์วิรา แสงจันทร์      สาขาเชียงราย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.พิมลรัตน์ คุปตะนาวิน   สาขาพิษณุโลก

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ครองขวัญ แพงวังทอง   สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. นารา นาบุญ               สาขาบ้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.รติรัตน์ ปฐมพรวิวัฒน์   สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. ธวัชชัย ภักดี             สาขาบ้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.พีระศิลป์ เย็นใจ          สาขาเชียงราย

 

Visitors: 147,053