ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ ครั้งที่ 20

ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ ครั้งที่ 20
SenseMath Challenge Competition 2022 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ภูริณัฐ  น่วมประวัติ สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณฑรดา เทพทรัพย์ สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.วรวลัญช์  จันทร์อุ สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.เพียงขวัญ  ศิริวัฒน์ สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ราชนริน เหล่าวีระไชย สาขาพิจิตร

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. วุฒิภัทร  สายสนั่น ณ อยุธยา สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธีรเทพ   สมมิตร สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ลักษิกา   นวลจีน สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.นนทพัทธ์  เอี่ยมเย็น สาขาลาดพร้าว 71

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธนภัทร   ศุกระรัศมี สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.กันธิชา   ม่วงทิม สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.สุวิจักขณ์   บ่อแก้ว สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ธามถิรณัฏฐ์  สิงหบูลย์ สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ปิยสวัสดิ์  ปิยสถิตธรรม สาขาสระบุรี

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ธณัญชา  ถาวรวงศ์ สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. วรธณทร  ช่วยเต็ม สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ทิพธิดา   สายสนั่น ณ อยุธยา  สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ปิยธณัฏฐ์   ทรงสัตย์  สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ระพีวิชญ์ สุขกมลธรรม สาขาพิษณุโลก

 

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธนกฤต  แก้วเปี้ย สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วิภูภัทร  ศรีทอง สาขากระบี่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.จิรเทพ   สมมิตร สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.นันนนนน์ เอี่ยมเย็น สาขาลาดพร้าว 71

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์ สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วรฤทัย    ปินตาแสน สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ธนัทฌญา  ช่วยเต็ม สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช. ศุภกร  บุญณบุรี สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช. ภูวเมศฐ์  บุญหนัก สาขาพังงา

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐกมล  ถวิลหวัง สาขาลาดปลาเค้า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.วรัญญา  ปิยสถิตธรรม สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ณวัฒน์ เสริมเผือก สาขาตะพานหิน

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ปภัสสร  สารวัลภ์ สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.สุวภัทร  พรหมรักษ์ สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.  ธีภพ   ผลบุญ สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.  จักรภัทร  เล่งน้อย สาขาสวี

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รดา เมธาศีลวัต สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.เพชรรดา แสงจื่น สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.สุวีร์ วงษ์ทองดี สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ศรัณ  สุสำเภา สาขาลาดปลาเค้า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ศุภกร วรรณพาหุล สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สิริกัลยา วงศ์วิวัฒน์ สาขาลาดปลาเค้า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.จักรกริช ล้อถิรธร สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ฉันทกร วยากรณ์ สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ธนภรณ์ ปิ่นทอง สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ. นัฐกฤตา  น้าเจริญ สาขาสวี

 

Visitors: 171,325