ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 2024 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 
SenseMath Challenge Competition 2024 ครั้งที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
#SenseMath #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ญาณิศา มหานิล  สาขา ม.รามคำแหง 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วัชรนนท์  ศรีสวัสดิ์  สาขา ตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ณิชาภา  บุศยารัสมี  สาขา พิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. ธัญญพัฒน์ สุพรรณรัตน์  สาขา หทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ปูรณ์ หอมหวล  สาขา พิษณุโลก 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.คุณานนท์   สว่างเดือน  สาขา ลำปาง  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.มนัสนันท์  ดอนดง  สาขา อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ. ณฟ้า เกิดอุบล  สาขา รามอินทรา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ณิชานันท์ จันทร์ลอย  สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ธราธร  เพ็ญพิพัฒน์กุล   สาขา ลาดพร้าว 71

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช เศรษฐพิชญ์ สงวนพฤกษ์   สาขา  ศรีฐาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ศิรินทร์  ก้องเจริญพาณิชย์   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ศุภเวช  บุศยารัสมี   สาขา  พิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์   สาขา  ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.วุฒิภัทร  สายสนั่น ณ อยุธยา    สาขา พิษณุโลก

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ปัณณ์ณิชา  กำมะเลศ   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ. ณัฐณิชา นาคทองคำ   สาขา หทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ณธฤตา เทพทรัพย์   สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช. ณัฐกฤต  ยอดสิงห์   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ธนากร  ประสพเนตร  สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ศิพิมพ์  ก้องเจริญพาณิชย์   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.รัชชยุต เรืองเดชสกุล   สาขา ลาดพร้าว 71 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.ธารธารากร มีแก้วแทน   สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ธนาธิป  สีรัง   สาขา อุตรดิตถ์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล     สาขา วาปีปทุม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.ธนกฤต  แก้วเปี้ย   สาขา อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง   สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4   ด.ญ.พิชามญชุ์ บงกชมาศ   สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ช.นันนนนน์ เอี่ยมเย็น    สาขา ลาดพร้าว71 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์  สาขา ตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.นรินทร์พร จันทะโกมล สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช. พาทิศ แก่นตะเคียน สาขา ประชาอุทิศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ธัชพล พิพิธมงคล สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.อาฑิติญา  พรมศรีจันทร์ สาขา ตะพานหิน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.สุปริญญ์ วงษ์ทองดี   สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ สาขา  ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ณวัฒน์ เสริมเผือก สาขา  ตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ชัยวัฒน์ โพรี สาขา ตะพานหิน 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช. ณัทธภัทร ตาราไต  พยัคฆภูมิพิสัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ธนบดี วรกุล  สาขา สระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์    สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.สุวภัทร  พรหมรักษ์ สาขา  อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์ สาขา  ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน  สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. รดา เมธาศิลวัต  สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  น.ส.รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน   สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  น.ส.เพชรรดา แสงจื่น สาขา  ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.สุวีร์ วงษ์ทองดี สาขา  ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  น.ส.ภรภัทร  ทองไกรรัตน์ สาขา พยัคฆภูมิพิสัย 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณฐอร อินทกรอุดม  สาขา  วาปีปทุม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  น.ส.อชิรญาศ์ พงศ์จตุรวิทย์  สาขา  ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  น.ส. ถิรนัทธ์  เจริญวงษ์ สาขา  ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. วีนัสส์  กังวานพณิชย์  สาขา  ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช. รับขวัญ มั่งมี สาขา  หทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ปพิชญา โตเขียว สาขา ไชยปราการ เชียงใหม่ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ร่มธรรม นุตโร สาขา  ประชาอุทิศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. อรินดา  ศรีงามพร้อม  สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ. ณฟ้า เกิดอุบล สาขา รามอินทรา 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ปุณณพัฒน์  พันธุ์ประสิทธิ์   สาขา ประชาอุทิศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ สาขา  ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช. ปัณณทัต  หอมเขียว สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ณัญศศรณ์ โอวาท   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ปัณณ์ณิชา  กำมะเลศ  สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ. ซีรีน  มูลประเสริฐ สาขา ประชาอุทิศ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. ศิพิมพ์  ก้องเจริญพาณิชย์   สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.จิรัฎฐ์ สานโอฬาร  สาขา ตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. ธนากร  ประสพเนตร  สาขา  ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง สาขา ตาคลี 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช. ปัณณ์  กำมะเลศ สาขา  ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.พสิษฐ์ พุกพิทักษ์ฉัตร  สาขา  ตาคลี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. กิตติภพ เจริญวงษ์ สาขา  ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. กฎชกร  เงินท้วม สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ สาขา ตาคลี 

SenseMath สาขาตาคลี
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ อ่อนนิ่ม
ด.ญ.ณิชานันท์ จันทร์ลอย
ด.ญ.ปวิตรา ชัยกิจ

SenseMath สาขาพิษณุโลก
ด.ช.วุฒิภัทร  สายสนั่น ณ อยุธยา
ด.ช.ณัฐภาคย์  นาคมาศ
ด.ช.ศุภเวช  บุศยารัสมี

 

SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
ด.ญ. ปัณณ์ณิชา  กำมะเลศ
ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี
ด.ช. ณัฐกฤต  ยอดสิงห์

SenseMath สาขา ถ.เจิมจอมพล-ศรีราชา
ด.ช. ธนากร  ประสพเนตร
ด.ช. พลวัฒน์  หิรัญเอื้อวรากุล
ด.ญ. ศิพิมพ์  ก้องเจริญพาณิชย์

SenseMath สาขา ตาคลี
ด.ช.จักรภัทร หรั่งทอง
ด.ญ.พิชามญชุ์ บงกชมาศ
ด.ช.ธนวินท์ ด่านพาณิชย์กุล

SenseMath สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ด.ญ.นรินทร์พร จันทะโกมล
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ บุญนาคค้า
ด.ช.ธัชพล พิพิธมงคล

SenseMath สาขา ตะพานหิน
ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ
ด.ช.ณวัฒน์ เสริมเผือก
ด.ช.ชัยวัฒน์ โพรี

SenseMath สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน
ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์
ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์

SenseMath สาขา ราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
น.ส. รดา เมธาศิลวัต
น.ส.เพชรรดา แสงจื่น
น.ส.รินทร์ลิตา จองทรัพย์สิน

 

Visitors: 169,012