สนใจสมัครเรียน
ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สนใจสมัครเรียน

 1. หลักสูตร Sense Math คืออะไร

ตอบ  เป็นหลักสูตรหลัก ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 และยังมีหลักสูตรเสริม ไม่ว่าจะเป็น MathMental เสริมด้านทักษะการคิดคำนวณ MathMania เสริมด้านโจทย์ปัญหา และ MathMagic เสริมด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ครบทุกด้าน
.........................................................................................................................................................
2. เรียนแล้วได้อะไร
ตอบ  - คิดเป็น
        - ได้นำเสนอรูปแบบความคิดของตนเอง
        - เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
        - มีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์
       ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กๆ มีความสนุกที่ได้เรียนรู้วิธีนี้ มีความเชื่อมั่น สนใจเพิ่มขึ้น และมักจะได้ยินเด็กๆ พูดว่า“เราทำได้แล้ว” และ “ทำอีกๆ” เด็กๆ มีความภาคภูมิใจในความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านการให้เหตุผล 
.........................................................................................................................................................
3. ลักษณะการเรียน
ตอบ  เป็นแบบ Individual learning โดยครู 1 คน จะสามารถสอนนักเรียนได้ประมาณ 8 คน ถึงแม้นักเรียนแต่ละคนจะอยู่คนละระดับชั้น โดยครูจะเป็นผู้แนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยคุณครูจะมีหน้าที่หลัก 3 ประการคือ
-  คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
-  กระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ด้วยรูปภาพ
-  พัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ
โดยก่อนเริ่มเรียนจะมี Placement Test (ข้อสอบวัดระดับ) เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม
สำหรับตัวนักเรียนเอง  และเนื้อหาที่เรียนจะสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวง 

เทคนิคการสอน
เทคนิค Heuristic เป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา โดยการวาดภาพ เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์อย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนเห็นภาพของปัญหาอย่างแท้จริง จึงแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเข้าใจ
.........................................................................................................................................................
4.    สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math จัดตั้งเมื่อใด และมีกี่สาขาแล้ว
       ตอบ  จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 มี 73  สาขา ( ณ วันที่ 30/12/2560 )
.........................................................................................................................................................
5.    มีความแตกต่างจาก เฟรนไชส์คณิตศาสตร์ อื่น ๆ อย่างไร
       ตอบ  Sense Math มีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร
       1.    Sense Math  มีเนื้อหาตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ  100% ตั้งแต่ อ.1 – ม.3
       2.    Math Mental  ฝึกเสริมทักษะการคำนวณ 
       3.    Math Mania   การคิด วิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา
       4.    Math Magic  พัฒนาเชาว์ปัญญา 
       5.    Sense Math  Inter  คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
       6.    Sense Math  abacus  ลูกคิดเพิ่มสมาธิ
       7.    PSLE  กวดสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง ป.1 ม.1
 และ ม.4
       8.    ipst ข้อสอบแข่งขัน สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์
.........................................................................................................................................................
6.    จุดเด่นของ Sense Math คืออะไร
       ตอบ  สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ครบทุกด้านทางคณิตศาสตร์  ซึ่งไม่มีแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ใดจะตอบสนองได้
.........................................................................................................................................................
7.    หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
       ตอบ  เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งประจำ และ Part time ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ทุกวันทั้งหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และคิดหาหลักสูตรใหม่ ๆ และคำแนะนำจากผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ 
.........................................................................................................................................................
8.    หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากกระศึกษาธิการหรือไม่
       ตอบ  หลักสูตรของ Sense Math  ได้ผ่านการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี หลักสูตร หรือตำราของสถาบันไหนที่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษา เพราะกระทรวงฯจะรับรองเฉพาะที่ได้จดเป็นโรงเรียนเท่านั้น 
.........................................................................................................................................................
9.    นักเรียนที่ได้เรียน แล้วมีประสิทธิผลอย่างไร
       ตอบ  หากนักเรียน ได้มาเรียนสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น 100%   แน่นอน
.........................................................................................................................................................
10.    การตอบรับหรือความเห็นของผู้ปกครองเป็นอย่างไร
       ตอบ  เด็ก ๆ สนุก กับการทำเลข มีความรัก และเข้าใจมากขึ้น 95% ของผู้ปกครองที่ได้มานำลูกหลานมาเรียน จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีการบอกต่อไปเรื่อย ๆ 
.........................................................................................................................................................


ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง :  *
ชื่อ-นามสกุล นักเรียน :  *
เพศ : เด็กหญิง
เด็กชาย
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
โทรศัพท์ :  *
Email :
สนใจเรียนที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สาขา :  *
ข้อความเพิ่มเติม :