แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ : สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
คำถามยอดฮิต

1. หลักสูตร Sense Math คืออะไร
ตอบ  เป็นหลักสูตรหลัก ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 และยังมีหลักสูตรเสริม ไม่ว่าจะเป็น MathMental เสริมด้านทักษะการคิดคำนวณ MathMania เสริมด้านโจทย์ปัญหา และ MathMagic เสริมด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ครบทุกด้าน
.........................................................................................................................................................
2. เรียนแล้วได้อะไร
ตอบ  - คิดเป็น
        - ได้นำเสนอรูปแบบความคิดของตนเอง
        - เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
        - มีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์
       ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กๆ มีความสนุกที่ได้เรียนรู้วิธีนี้ มีความเชื่อมั่น สนใจเพิ่มขึ้น และมักจะได้ยินเด็กๆ พูดว่า“เราทำได้แล้ว” และ “ทำอีกๆ” เด็กๆ มีความภาคภูมิใจในความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านการให้เหตุผล
.........................................................................................................................................................
3. ลักษณะการเรียน
ตอบ  เป็นแบบ Individual learning โดยครู 1 คน จะสามารถสอนนักเรียนได้ประมาณ 8 คน ถึงแม้นักเรียนแต่ละคนจะอยู่คนละระดับชั้น โดยครูจะเป็นผู้แนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยคุณครูจะมีหน้าที่หลัก 3 ประการคือ
-  คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
-  กระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ด้วยรูปภาพ
-  พัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ
โดยก่อนเริ่มเรียนจะมี Placement Test (ข้อสอบวัดระดับ) เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม
สำหรับตัวนักเรียนเอง  และเนื้อหาที่เรียนจะสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวง 

เทคนิคการสอน
เทคนิค Heuristic เป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา โดยการวาดภาพ เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์อย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนเห็นภาพของปัญหาอย่างแท้จริง จึงแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเข้าใจ
.........................................................................................................................................................
4.    สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math จัดตั้งมากี่ปี และมีกี่สาขาแล้ว
       ตอบ  10 ปี มี 73  สาขา ( ณ วันที่ 30/12/2560 )
.........................................................................................................................................................
5.    มีความแตกต่างจาก เฟรนไชส์คณิตศาสตร์ อื่น ๆ อย่างไร
       ตอบ  Sense Math มีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร
       1.    Sense Math  มีเนื้อหาตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ  100% ตั้งแต่ อ.1 – ม.3
       2.    Math Mental  ฝึกเสริมทักษะการคำนวณ
       3.    Math Mania   การคิด วิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา
       4.    Math Magic  พัฒนาเชาว์ปัญญา
       5.    Sense Math  Inter  คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
       6.    Sense Math  abacus  ลูกคิดเพิ่มสมาธิ
       7.    PSLE  กวดสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง ป.1 ม.1
และ ม.4
       8.    ipst ข้อสอบแข่งขัน สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์
             
.........................................................................................................................................................
6.    จุดเด่นของ Sense Math คืออะไร
       ตอบ  สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ครบทุกด้านทางคณิตศาสตร์  ซึ่งไม่มีแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ใดจะตอบสนองได้
.........................................................................................................................................................
7.    ค่า Franchise เท่าไร
       ตอบ  Starter 250,000 บาท  และ   Platinum 450,000 บาท
.........................................................................................................................................................
8.    ต้องจ่ายค่า Royalty fee เท่าไร  ทำสัญญากี่ปี เมื่อต่อสัญญาต้องจ่ายอีกเท่าไร
       ตอบ  ค่า 3,000 บาท ต่อเดือนต่อสาขา
  ทำสัญญาทุก 2  ปี หรือ 5 ปี  ค่าต่อสัญญา 20,000 บาท
.........................................................................................................................................................
9.    ได้อะไรบ้าง
       ตอบ 
       1.    ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
       2.    อบรมคุณครู
       3.    อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์
       4.    ตำราตั้ง Stock 1 ชุด , และ 3 ชุด
       5.    ข้อสอบต่าง ๆ
       6.    เอกสารในการรับนักเรียนเบื้องต้น เช่น ใบปลิว ใบสมัคร ใบเสร็จ
       7.    คู่มือการปฏิบัติการ
       8.    ใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบระดับ
       9.    เอกสารภายในสถาบัน เช่น บัตรนักเรียน
       10.    สัมมนาผู้ปกครอง
       11.    ให้คำปรึกษา แนะนำการทำธุรกิจการศึกษาตลอดไป
.........................................................................................................................................................
10.    มีการทำประชาสัมพันธ์ทางไหนบ้าง
       ตอบ  มีงบประมาณค่าป้ายให้  5,000  บาท ลงสื่อทาง นิตยสารต่าง ๆ ทาง Internet  
                จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันประจำปี
.........................................................................................................................................................
11.    หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
       ตอบ  เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งประจำ และ Part time ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ทุกวันทั้งหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และคิดหาหลักสูตรใหม่ ๆ และคำแนะนำจากผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ
.........................................................................................................................................................
12.    หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากกระศึกษาธิการหรือไม่
       ตอบ  หลักสูตรของ Sense Math  ได้ผ่านการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี หลักสูตร หรือตำราของสถาบันไหนที่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษา เพราะกระทรวงฯจะรับรองเฉพาะที่ได้จดเป็นโรงเรียนเท่านั้น
.........................................................................................................................................................
13.    นักเรียนที่ได้เรียน แล้วมีประสิทธิผลอย่างไร
       ตอบ  หากนักเรียน ได้มาเรียนสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น 100 %   แน่นอน
.........................................................................................................................................................
14.    การตอบรับหรือความเห็นของผู้ปกครองเป็นอย่างไร
       ตอบ  เด็ก ๆ สนุก กับการทำเลข มีความรัก และเข้าใจมากขึ้น 95% ของผู้ปกครองที่ได้มานำลูกหลานมาเรียน จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีการบอกต่อไปเรื่อย ๆ
.........................................................................................................................................................
15.    จุดคุ้มทุน เมื่อไร
       ตอบ  ขึ้นอยู่จำนวนนักเรียน ในแต่ละเดือน และการลงทุนเบื้องต้น ( การตกแต่ง ค่าเช่า ค่าจ้างครู )
.........................................................................................................................................................
16.    ทำอย่างไร ธุรกิจจึงจะประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์
       ตอบ  มีทำเลที่ดี  มีความตั้งใจ เอาใจใส่ ต่อเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ
.........................................................................................................................................................
17.    มีสาขาที่เป็นตัวอย่างให้เข้าดูได้ที่ไหนบ้าง
       ตอบ  สาขาที่เปิด Sense Math กว่า 70 สาขา จะเป็นสาขาของแฟรนไชส์ หากต้องการขอข้อมูล หรือเยี่ยมชม ต้องมาที่สาขา ลาดพร้าว 71  เท่านั้น ซึ่งเป็นสาขาตัวอย่าง ของสำนักงานใหญ่สามารถติดต่อ ขอข้อมูลได้ ในวันเวลาที่เปิดทำการ
.........................................................................................................................................................

สอบถามเพิ่มเติม
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด