แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ : สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
แนะนำ สถาบันคณิตศาสตร์

   สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
.............................................................................................................................

                 ค่านิยม

1.      มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

2.      มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง

3.      หมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4.      มีระเบียบวินัย มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้จักปฏิบัติตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง

 

5.      คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

.............................................................................................................................
                                                        
SenseMath History


.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................