Franchise : แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ SenseMath

สิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน

1. เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แบ่งเป็น

    1.1. ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math 230,000 บาท
    1.2. ค่ามัดจำตำราคงคลัง 20,000 บาท
          (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)
2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน
3. คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน
     (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)


คุณสมบัติของผู้สนใจ แฟรนไชส์การศึกษา

1. มีใจรักด้านการบริการ และการสอน
2. มีความพร้อมในการลงทุน
3. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
4. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ


รายละเอียดที่ผู้ประกอบการ Sense Math จะได้รับ

1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
2. อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ)
    (ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)
3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
4. เฉลย หลักสูตร SenseMath
5. เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)
6. เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
7. เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
8. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
9. ใบสมัคร 1 เล่ม
10. ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม
11. ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น
12. แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น
13. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท
14. Operation Manual
15. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
16. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)


 จุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน

1. ค่ารักษาสิทธิ 3,000 บาท ต่อ เดือน ต่อสาขา
2. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
3. ค่า Franchise ไม่แพง
4. มีการปกป้องเขตพื้นที่ให้ในระดับหนึ่ง
5. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
6. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
7. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
8. มีการฝึกอบรมครู
9. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
10. มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน


Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ SenseMath 

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ศิลปะ

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ภาษาไทย  

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ Zentosa (Singapore Math) และ Seetah Math (ลูกคิดญี่ปุ่น)


คำถาม - คำตอบ 

1. ข้อกำหนดในการเลือกสถานที่
    สถานที่ของผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่จะแข่งขันกันเอง ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สถานที่เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียน

2. ใช้เวลานานเท่าใด จึงจะเปิดสถาบัน คณิตศาสตร์ Sense Math ได้
    หากมีสถานที่อยู่แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันเซ็นสัญญา แฟรนไชส์ (ไม่รวมตกแต่งสถานที่)

3. ในการบริหาร สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math ต้องจ้างครู คณิตศาสตร์ กี่คน
    ในเบื้องต้น แนะนำให้มีครู คณิตศาสตร์ ประจำอย่างน้อย 1 คน ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักเรียน

4. รูปแบบของการตกแต่ง สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
    ทางผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ มีรูปแบบของการตกแต่งแนะนำ แต่ผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ สามารถตกแต่งสถานที่ตามที่ ผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ เห็นสมควร แต่ต้องผ่านการพิจารณา จากผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์

5. หน้าที่ของผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง
    5.1 จะต้องผ่านการอบรมจากผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์
    5.2 บริหารสถาบันคณิตศาสตร์ตามแนวทางที่ผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ แนะนำ
    5.3 ส่งรายงานประจำเดือน

6. มีระบบควบคุมผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ อย่างไรบ้าง
    6.1 รายงานประจำเดือน
    6.2 การเยี่ยมเยื่อน จากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์
    6.3 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ จัดขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math 
โทร. 08-6035-4155 , 08-4139-9308

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 171,325