ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2012
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2012


 

ระดับชั้นอนุบาล
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          พลากร   อุชุภาพ         สาขาสวี
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ภัทรภณ  ธนพิทักษ์     สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ธนโชต  พ่วงแม่กลอง  สาขาสวี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1         
อชิรวิทย์   ศรีชา         สาขาบ้านผือ
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    
ปพิชญา  ดีจริง          สาขาสวี  จ.ชุมพร
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     สิริลักษณ์   คงดี         สาขาบ้านผือ
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     ณัชชา  หอบรรลือกิจ  สาขาอุดรธานี

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     อรพรรณ  แก้วตา        สาขาบ้านผือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          พิชชาภา  อินทร์แก้ว        สาขาสวี
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ปพนธนัย  เชี่ยวรุ่งโรจน์    สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ณุกานดา   สารวิทย์          สาขาอุดรธานี
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     อารยา  แสงโสภาพรรณ    สาขากาฬสินธุ์
5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     ธนกฤต  พ่วงแม่กลอง       สาขาสวี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          ธีรนาฏ  กันต์พิทยา   สาขาอุดรธานี

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     นัชชา   กิจควรดี       สาขาขอนแก่น
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     วานิชญา แสนมิตร    สาขาธาตุพนม
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     จิรัชยา  รักพงษ์        สาขากาฬสินธุ์
5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     วชิรวิทย์  แสงเสนาะ  สาขาบ้านผือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          ปิญชาน์  ตรันวัน                สาขาอุดรธานี
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     อภิสรา  กิจโชติทวี             สาขากาฬสินธุ์
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     วศินรัตน์   จงกนกพล          สาขามหาสารคาม
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     บุษยพรรณ   เผ่าแสนเมือง   สาขามหาสารคาม

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     รมิตา    แสวงดี                   สาขามหาสารคาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1         
สิริกร  คำรัศมี                     สาขากาฬสินธุ์
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ณภัทร ศรีจันทร์                 สาขามหาสารคาม

3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     สิงห์  เครือสิงห์                  สาขากาฬสินธุ์
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     นภัส  กิจควรดี                   สาขาขอนแก่น

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4    
ธรรศเวธน์  เอกปฐมศักดิ์     สาขาอุดรธานี
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          ภุชาวดี ภักดีสุวรรณ       สาขามหาสารคาม
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ธิตินันท์  ยุคันตวนิชชัย  สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     นวิยา  กิจควรดี             สาขาขอนแก่น
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     อมลณัฐ  แต้ภักดี          สาขาสวี
5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     ภัทรวดี  ธนพิทักษ์         สาขาอุดรธานี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          นันท์นภัส  นำลาภ            สาขาอุดรธานี

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     พงศธร   จิรภาสสกุลชัย   สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ณัฐชนน  อาชวานัททกุล  สาขาอุดรธานี
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     ธีรเมธ  กันต์พิทยา           สาขา
อุดรธานี
5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     สุธิดา  นำชัยทศพล          สาขาอุดรธานี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          คคนางค์  ภิญโญยิ่งวนิชย์   สาขาอุดรธานี

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ศุภกานต์  ฉัตรคำ               สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     กุลจิรา  ท้าวมะลิ                สาขาอุดรธานี
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     ธรณ์ธันย์  ตั้งสุขเกษมสันติ์  สาขา
อุดรธานี
5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     สุมินทรา  นำชัยทศพล         สาขาอุดรธานี


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1          สมปราชญ์  ชินวานิชย์เจริญ   สาขาอุดรธานี

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ธนบูรณ์  ธิติศักดิ์                   สาขาอุดรธานี
3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ชญานิศ  สมเรียววงศ์กุล        สาขาอุดรธานี
4.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3     กันตภณ  กลีบบัว                  สาขากาฬสินธุ์

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     ศุภวิชญ์  ดีมั่น                       สาขาบ้านผือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.  ด.ช. ยศกร  พิมพาเกิด   โรงเรียนเทศบาล 7   รถไฟสงเคราะห์       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2.  ด.ช. ธนา  ศรีคารมย์      โรงเรียนเทศบาล 8                                  รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3.  ด.ช. จิรวัฒน์  ลีพฤติ      โรงเรียนเทศบาล 7   รถไฟสงเคราะห์       รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.  ธนาดร  สุระดะไนย   โรงเรียนเทศบาล 2  มุขมนตรี    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2.  สุธี  สีสิงห์                โรงเรียนเทศบาล 6                  รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3.  พงศกร  สารีรูป        โรงเรียนเทศบาล 6                   รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ขอขอบคุณ จากขวาไปซ้าย
1. นายอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด
2. นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี
3. นายประพันธ์ พลแพงขวา 
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี

4. นายธัญนพ เรืองสินสถาพร  ผู้จัดการสถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath  สาขาอุดรธานี

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.429926617066916.93825.169182586474655&type=1&l=fd987b0ffb
Sense News & Events

ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 8
นำเสนอหลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath
SenseMath ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ อุดรธานี
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ที่ SenseMath สาขา The Jas รามอินทรา
งาน SME Expo - Spring Up Thailand 2016 อุดรธานี
ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 7
หลักสูตรศิลปะ SenseArt ในนิตยสาร Mother&Care
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
เปิดแล้ว SenseMath สาขาหนองหาน จ.อุดรธานี
เปิดแล้ว SenseMath บุรีรัมย์
วิทยากรพิเศษ @ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขาอุดร ข้างเซ้นทรัล
กิจกรรม Franchise Meeting 2015
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2015 ณ ซาฟารีเวิลด์
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขายโสธร
กิจกรรม Education Fun Fair
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 ณ มหาสารคาม
กิจกรรม Teacher WorkShop ณ SenseMath สาขาตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 สวนนงนุช พัทยา
กิจกรรม SenseMath Franchise Meeting 2014
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 จ.ตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013
เยี่ยมชมสาขาภาคใต้ ตอนล่าง
กิจกรรม Teacher WorkShop
บทสัมภาษณ์ คุณลำไพ นาทา
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ SMC2012
กิจกรรม SenseMath สาขาพิบูลมังสาหาร
มหกรรมแฟรนไชส์ โชว์เหนือ
SenseMath Franchise Meeting 2012
กิจกรรม GangCartoon Festival 2012
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี กับนิตยสารบาร์บี้
หลักสูตรศิลปะ SenseArt
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงาน SMC
งานวันเด็ก ณ เซ็นทรัล พระราม 9
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคตะวันออก
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคเหนือ
ประกาศผลงาน งาน SMC2 2011 ณ ภูเก็ต
กิจกรรม Franchise SenseMath Annual Convention 2011
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
กิจกรรมอบรม ให้กับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมเดือนเมษายน article
Teacher's Workshop article
กิจกรรม วันเด็ก
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม เดือนตุลาคม
รายชื่อน้องๆ ที่โชคดี กับนิตยสาร Giant Kids
กิจกรรมในนิตยสาร Play and Learn
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม
ความรู้สึกของนักเรียนสาขาบอง มาร์เช่
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกุมพาพันธ์
สาขาฉะเชิงเทรา เข้าอบรมหลักสูตร SenseMath Abacus
สาขาพังงา เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่
ในนิตยสาร Kids and School เดือนมกราคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม
เยี่ยมชม 3 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฏาคม
สื่อโฆษณาในเดือนมิถุนายน
งาน Franchise Meeting # 1
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่และมอบใบประกาศ
งานเปิดตัวสาขาชุมพร