ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

 

 

                      ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.คทาธร  พุทธรักษา   สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. สุรัชนา ปู่ประเสริฐ   สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.พาทินธิดา  ดวงแป้น  สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.วรฤทัย  ปินตาแสน    สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.นาเดีย  มัซซอร์        สาขาชุมพร


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ           สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.รพีคยศ  ไวกัณสุรส    สาขาฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ศิรวุฒ กระบวนศรี         สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.กฤตภัค  เทพดวงแก้ว   สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ณปกรณ์ บุญเพ็ญ         สาขาตาคลี


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ยูซุฟ   มัซซอร์              สาขาชุมพร
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.เขมทัต วีณิน               สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.กรภัทร วงศ์จงใจหาญ   สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ธนบดี   วรกุล              สาขาสระบุรี
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.แทนขวัญ  ปิ่นประชา   สาขาร้อยเอ็ด


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร    สาขาพิษณุโลก
ชนะเลิศอันดับ 2  ดญ.ขวัญจิรา  พันทะชุม      สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.อภิวิชญ์ สนพิพัฒน์       สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.เตชิต เตชสุนทรกุล       สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์   สาขามหาสารคาม


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.กฤตเมธ วรสาร                สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.พรพศิน  สรัลสวัสดิ์          สาขาลาดปลาเค้า
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.นันทภัค  แสงจินดา         สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.กุลปรียา  พันทะชุม        สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.อัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ  สาขาลาดพร้าว 71


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จัตุรงค์  บุตรชา             สาขาอุตรดิตถ์ 
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.นิลยา แสงโสภาพรรณ  สาขากาฬสินธุ์
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.พลากร  อุชุภาพ          สาขาสวี
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส   สาขาฉะเชิงเทรา
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.พรชนก ชนะมาร          สาขามหาสารคาม


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล   สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์       สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ลักษิกา  โตนวล                สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล         สาขาพิจิตร
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.สุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์          สาขาอุตรดิตถ์ 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เจ้าใจ เหล่าลุมพุก          สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ทัตเทพ  หลักเมือง        สาขาหาดใหญ่  (นะสุวรรณวงศ์)
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ปัญจพัฒน์ พรไพรัช       สาขาพุทธมณฑล สาย 5
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.อารยา แสงโสภาพรรณ  สาขากาฬสินธุ์
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช. นิธาน ม้าวิจิตร              สาขาตาคลี


 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. วริชช์ เชื้อสะอาด        สาขาร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.บุญยานุช หิรัญธเนศ   สาขาขอนแก่น
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ยศพัทธ์ บมสระน้อย    สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ภัทรมล ทองลอย       สาขาตาคลี
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.เนติชน แสนบุดดา       สาขามหาสารคาม


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ภคพร อิ่มรัง             สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ณภัทร  ภูกองชนะ     สาขาบ้านบึง
ชนะเลิศอันดับ 3  นายทรงกฤษฏิ์  แสงไฟ     สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 4  นายอัครเดช  บุตรศรี         สาขามหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.พิชญภรณ์  พากเพียร  สาขาเชียงราย

 

ระดับ 1 อายุไม่เกิน 8 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.ทัตสรวง  บรรลุสุข         สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.วิภาวี  วัฒนะเมธานนท์  สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.สหรรษลักษณ์ หริรักษ์     สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ภัทรพล หนาสกุล           สาขาตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์         สาขาขอนแก่น


ระดับ 2 อายุ 8 - 9  ปี
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.นันท์ณพัชร์  เบ็ญจคาร  สาขารัตนาธิเบศร์
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ปานสิปาง  ไพฑูรย์         สาขารัตนาธิเบศร์


ระดับ 3 อายุ 9 - 10  ปี
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.เตชิต เตชสุนทรกุล   สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ณพชร  แก้วพริ้ง       สาขารัตนาธิเบศร์


ระดับ 4 อายุ 10  ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.อนันญารัตน์ หริรักษ์   สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.วรชิต   คำนา            สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.กฏพร บัวทุม             สาขานครสวรรค์
ชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ธรรมธัช   แสงจันทร์    สาขาเชียงราย
ชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.คมชาญ   ฤกษ์กำยี      สาขาเชียงราย
Sense News & Events

ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 8
นำเสนอหลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath
SenseMath ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ อุดรธานี
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ที่ SenseMath สาขา The Jas รามอินทรา
งาน SME Expo - Spring Up Thailand 2016 อุดรธานี
ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 7
หลักสูตรศิลปะ SenseArt ในนิตยสาร Mother&Care
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
เปิดแล้ว SenseMath สาขาหนองหาน จ.อุดรธานี
เปิดแล้ว SenseMath บุรีรัมย์
วิทยากรพิเศษ @ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขาอุดร ข้างเซ้นทรัล
กิจกรรม Franchise Meeting 2015
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2015 ณ ซาฟารีเวิลด์
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขายโสธร
กิจกรรม Education Fun Fair
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 ณ มหาสารคาม
กิจกรรม Teacher WorkShop ณ SenseMath สาขาตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 สวนนงนุช พัทยา
กิจกรรม SenseMath Franchise Meeting 2014
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 จ.ตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013
เยี่ยมชมสาขาภาคใต้ ตอนล่าง
กิจกรรม Teacher WorkShop
บทสัมภาษณ์ คุณลำไพ นาทา
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2012
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ SMC2012
กิจกรรม SenseMath สาขาพิบูลมังสาหาร
มหกรรมแฟรนไชส์ โชว์เหนือ
SenseMath Franchise Meeting 2012
กิจกรรม GangCartoon Festival 2012
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี กับนิตยสารบาร์บี้
หลักสูตรศิลปะ SenseArt
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงาน SMC
งานวันเด็ก ณ เซ็นทรัล พระราม 9
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคตะวันออก
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคเหนือ
ประกาศผลงาน งาน SMC2 2011 ณ ภูเก็ต
กิจกรรม Franchise SenseMath Annual Convention 2011
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
กิจกรรมอบรม ให้กับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมเดือนเมษายน article
Teacher's Workshop article
กิจกรรม วันเด็ก
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม เดือนตุลาคม
รายชื่อน้องๆ ที่โชคดี กับนิตยสาร Giant Kids
กิจกรรมในนิตยสาร Play and Learn
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม
ความรู้สึกของนักเรียนสาขาบอง มาร์เช่
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกุมพาพันธ์
สาขาฉะเชิงเทรา เข้าอบรมหลักสูตร SenseMath Abacus
สาขาพังงา เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่
ในนิตยสาร Kids and School เดือนมกราคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม
เยี่ยมชม 3 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฏาคม
สื่อโฆษณาในเดือนมิถุนายน
งาน Franchise Meeting # 1
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่และมอบใบประกาศ
งานเปิดตัวสาขาชุมพร