หลักสูตร คณิตศาสตร์ SenseMath
ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot

สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพัฒนาทางด้าน ทักษะการคำนวณ  การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา รวมถึงการพัฒนาด้าน เชาว์ปัญญา ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงๆ ต่อไป
..............................................................................................................................................
ลักษณะเด่นของหลักสูตร Sense Math
1. เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน
   ก่อนการเรียนของแต่ละคนจะได้ทำ Placement Test เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
2. การพัฒนาตามศักยภาพ
   ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่งหลักสูตร Sense Math สามารถตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้  ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา
   หลังจากการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
5. ครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวง และยืดหยุ่นได้
   หลักสูตรออกแบบมาให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน


SenseMath Handbill.jpg    ดูใบปลิว SenseMath
..............................................................................................................................................
หลักสูตร คณิตศาสตร์ ของเราSense Matharticle

เป็นหลักสูตรหลักของสถาบัน SenseMath สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic จากประเทศสิงคโปร์

Math Mentalarticle

    สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 ด้วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)

Math Maniaarticle

   ไขรหัสโจทย์ปัญหา ด้วยสมการอัจฉริยะ

Math Magicarticle

   สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

SenseMath inter

หลักสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น อ.1 - ม.2  ที่เรียนโรงเรียน bilingual และ inter

SenseMath Abacus

 พัฒนาจินตภาพทางสมอง กับลูกคิดอัจฉริยะ

ข้อสอบระดับชั้น

เป็นเนื้อหาที่ใช้เพื่อเตรียมตัวน้องๆ ในการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น

ข้อสอบแข่งขันต่างๆ

เป็นเนื้อหาที่ใช้เพื่อเตรียมตัวน้องๆ ในการสอบแข่งขันต่างๆ

หน้า 1/1
1
[Go to top]