ร่วมธุรกิจ แฟรนไชส์
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
 

รายละเอียดที่ผู้ประกอบการ Sense Math จะได้รับ
1.    ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
2.    อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง  จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ)
       (ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)
3.    อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
4.    เฉลย หลักสูตร SenseMath
5.    เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test) 
6.    เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
7.   เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
8.    Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
9.    ใบสมัคร 1 เล่ม
10.  ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม 
11.  ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น
12.  แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น
13.  งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท
14.  Operation Manual
15.  ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
16.  ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)
...............................................................................................................................
จุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน
1.    ค่ารักษาสิทธิ 3,000 บาท ต่อ เดือน ต่อสาขา
2.    จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
3.    ค่า Franchise ไม่แพง
4.    มีการปกป้องเขตพื้นที่ให้ในระดับหนึ่ง
5.    ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
6.    สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
7.    ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
8.    มีการฝึกอบรมครู
9.  มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
10.  มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
...............................................................................................................................
สิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน
1.  เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%)  แบ่งเป็น
     1.1.  ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math    230,000  บาท
     1.2.  ค่ามัดจำตำราคงคลัง                  20,000  บาท
             (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)
2.  ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน
3.  คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน
     (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)
...............................................................................................................................
คุณสมบัติของผู้สนใจ แฟรนไชส์การศึกษา
1.  มีใจรักด้านการบริการ และการสอน
2.  มีความพร้อมในการลงทุน
3.  มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
4.  ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
...............................................................................................................................
 
Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์  SenseMath    FC Privilege 2017.pdf

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ศิลปะ        SenseArt SenseArt.pdf

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ภาษาไทย  SenseThai SenseThai2560.pdf

Download เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ Zentosa (Singapore Math) และ Seetah Math (ลูกคิดญี่ปุ่น) Franchise-Opportunity2017.pdf
...............................................................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
โทร. 08-6035-4155 , 0-2542-4467
พูดคุยทาง Line :  เพิ่มเพื่อน

 


ชื่อ :  *
โทร :  *
Email :
ข้อความ :  *